Mapa Serwisu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1.                  Administratorem, w rozumieniu  RODO  Pani/Pana danych osobowych  jest  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie adres:  ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.

2.                  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@pukciechanow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.                  Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest  niezbędne do  celów  wynikających  z  prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez administratora lub przez stronę trzecią, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, windykacja oraz dobre imię administratora.

4.                  Pani /Pana dane osobowe mogą być  przekazywane        organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.                  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.                  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

7.                  W zakresie, jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.                  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania przez Panią/Pana,  że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.                  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.              Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wynikający z przepisów o archiwizacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

11.              Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i  realizacji umowy oraz  w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych brak możliwości realizacji przetwarzania w celu, na który została udzielona zgoda.

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2022
Deklaracja Dostępności
Polityka
Prywatności

Nr Certyfikatu 21451


ISO 9001
ISO 14001
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X