Mapa Serwisu
Cennik zagospodarowania odpadów 2024

Cennik zagospodarowania odpadów 2024

Ceny za przyjęcie do zagospodarowania 1Mg (tony) odpadów w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej.
Ceny obowiązują od 01.01.2024 r.

 

Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Cena

netto

Podatek

VAT 8%

Cena brutto

1.

2.

20 03 01

20 03 02

Niesegregowane zmieszane odpady
komunalne

Odpady z targowisk

620,00

49,60

669,60

3.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

300,00

24,00

324,00

4.

5.


6.

20 03 07

20 03 99

16 01 03

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Zużyte opony

 1 200,00

 96,00

 1 296,00

7.

8.

20 02 03

17 01 07

Inne odpady nieulegające biodegradacji

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 05 06

800,00

 64,00

 864,00

9.

10.

11.

12.

13.

19 08 01

19 08 02

15 01 06

19 08 05

20 03 06

Skratki

Zawartość piaskowników

Zmieszane odpady opakowaniowe

Ustabilizowane osady ściekowe

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 500,00

 40,00

 540,00

14.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji*

450,00

36,00

486,00

15.


16.

17.

18.

19.

20.

21.

17 01 01


17 01 02

17 01 03

17 05 04

20 02 02

19 12 09

20 01 99

Odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia

Gleba i ziemia w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03

Gleba i ziemia w tym kamienie

Minerały (np. piasek, kamienie)

Popiół

 320,00

25,60

 345,60

 

* - cena dotyczy odpadów luzem

Za odpady ulegające biodegradacji w workach foliowych lub gałęzi i choinek do zrąbkowania podwyższa się cenę o 50%.

UWAGI:

Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów
do składowania wynosi w 2024 r. 13,65 zł za 1 Mg.

W związku ze zmianą decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego na składowanie odpadów,
od 1 lutego 2021 r. nie możemy przyjmować odpadów typu: zmieszane odpady budowlane, styropian, wełna mineralna, papa.

 

Powrót

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2022
Deklaracja Dostępności
Polityka
Prywatności

Nr Certyfikatu 21451


ISO 9001
ISO 14001
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X