Mapa Serwisu
Cennik zagospodarowania odpadów 2023

Cennik zagospodarowania odpadów 2023

 

Ceny za przyjęcie do zagospodarowania 1Mg (tony) odpadów w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej.
Ceny obowiązują od 01.01.2023 r.

 

Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Cena

netto

Podatek

VAT 8%

Cena brutto

1.

2.

3.

20 03 01

20 03 02

20 03 03

Niesegregowane zmieszane odpady
komunalne

Odpady z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 585,00

 46,80

 631,80

4.

5.

 

6. 

20 03 07

20 03 99

16 01 03

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne nie wymienione
w innych podgrupach

Zużyte opony

 1100,00

 88,00

 1188,00

7.

8.

20 02 03

17 01 07

Inne odpady nieulegające biodegradacji

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 05 06

800,00

 64,00

 864,00

9.

10.

11.

12.

13.

14.

19 08 01

19 08 02

20 02 01

15 01 06

19 08 05

20 03 06

Skratki

Zawartość piaskowników

Odpady ulegające biodegradacji*

Zmieszane odpady opakowaniowe

Ustabilizowane osady ściekowe

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 400,00

 32,00

 432,00

15.


16.

17.

18.

19.

20.

17 01 01


17 01 02

17 01 03

17 05 04

20 02 02

19 12 09

Odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia

Gleba i ziemia w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03

Gleba i ziemia w tym kamienie

Minerały (np. piasek, kamienie)

 320,00

25,60

 345,60

 

* - cena dotyczy odpadów luzem 

Za odpady ulegające biodegradacji w workach foliowych lub gałęzi i choinek do zrąbkowania podwyższa się cenę o 50%.

UWAGI:

Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów
do składowania wynosi w 2023 r. 13,40 zł za 1 Mg.

W związku ze zmianą decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego na składowanie odpadów,
od 1 lutego 2021 r. nie możemy przyjmować odpadów typu: zmieszane odpady budowlane, styropian, wełna mineralna, papa.

 

Powrót

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2022
Deklaracja Dostępności
Polityka
Prywatności

Nr Certyfikatu 21451


ISO 9001
ISO 14001
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X