Mapa Serwisu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem, w rozumieniu RODO, Pani/Pana danych osobowych  jest  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
    Sp. z o.o. w Ciechanowie, adres: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres:
    e-mail: iod@pukciechanow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
    w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, windykacja oraz dobre imię administratora.

4. Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych
    na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. W zakresie, jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
    przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się
    ochroną danych osobowych, w przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza
    przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
     oraz wynikający z przepisów o archiwizacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
     danych, do czasu wycofania tej zgody.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
     będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych
     osobowych brak możliwości realizacji przetwarzania w celu, na który została udzielona zgoda.

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2022
Deklaracja Dostępności
Polityka
Prywatności

Nr Certyfikatu 21451


ISO 9001
ISO 14001
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X