Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510002397-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Ciechanowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644198-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06400   Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: komunalny Sp. z o. o
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Ciechanowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPD/6/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). 3.2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosi 1640300 kWh dla lokali i obiektów należących do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). 3.3. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych. 3.4. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.5. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: 3.5.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające parametry techniczne energii elektrycznej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). 3.5.2. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.). Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 889538.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Energa Obrót SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al.Grunwaldzka 472
Kod pocztowy: 80-309
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1094132.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1094132.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1094132.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych