Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510050068-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie: Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503268-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540009409-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: komunalny sp. z o. o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPD/1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok w tym: CZĘŚĆ I - POJEMNIKI METALOWE NA ODPADY KOMUNALNE WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 1. Nowe pojemniki metalowe 1100 l ocynkowane na odpady komunalne – 30 sztuk CZEŚĆ II - POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE i SEGREGOWANE Z TWORZYSZ SZTUCZNYCH 1. Nowe pojemniki na odpady komunalne 60 litowe w kolorze czarnym– 50 sztuk 2. Nowe pojemniki na odpady komunalne 120 litrowe w kolorze czarnym– 300 sztuk 3. Nowe pojemniki na odpady komunalne 240 litrowe w kolorze czarnym– 300 sztuk 4. Nowe pojemniki na odpady komunalne 360 litowe w kolorze czarnym– 70 sztuk 5. Nowe pojemniki na odpady komunalne 660 litrowe w kolorze czarnym– 70 sztuk 6. Nowe pojemniki na odpady komunalne 1100 litowe w kolorze czarnym– 100 sztuk 7. Nowe pojemniki nowe na odpady segregowane 240 litrów w kolorze zielonym na szkło – 30 sztuk 8. Nowe pojemniki nowe na odpady segregowane 240 litrów w kolorze niebieskim na papier - 30 sztuk 9. Pojemniki nowe na odpady segregowane 240 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa sztuczne – 30 sztuk 10. Nowe pojemniki na odpady segregowane 240 litrów w kolorze brązowym na BIO – 150 sztuk 11. . Nowe pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze zielonym na szkło – 20 sztuk 12. Nowe pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze niebieskim na papier – 20 sztuk 13. Nowe pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa sztuczne – 20 sztuk 14. Nowe pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze brązowy na BIO – 40 sztuk 15. Nowe pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze zielonym na szkło – 25 sztuk 16. Nowe pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze niebieskim na papier – 25 sztuk 17. Nowe pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa sztuczne – 25 sztuk 18. Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze brązowym na BIO – 25 sztuk CZEŚC III KONTENERY 1. Kontenery na odpady o pojemności 32 m3 – 6 sztuk 2. Kontenery o pojemności 15 m3 – 5 sztuk 3. Kontenery o pojemności 10 m3 - 2 sztuki 4. Kontenery pojemności 7 m3 - 12 sztuk 5. Kontenery o pojemności 5,5 m3 – 14 sztuk 7. Kontenery o pojemności 2,2 m3 – 10 sztuk 2.Wszystkie pojemniki musza posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, lub oświadczenie Wykonawcy, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pojemniki metalowe na odpady komunalne wykonane z blachy ocynkowanej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu. Uzasadnienie faktyczne: Na ww. zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pojemniki na odpady konunalne i segregowane z tworzyw sztucznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 260310
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKOAWAL KAzimierz Ferenc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 2
Kod pocztowy: 84-120
Miejscowość: Rekowo Górne
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 320181.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 320181.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 351066.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Kontenery na odpady komunalne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2018 poz.1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że, Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych