Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510200001-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie: Dostawa nowych worków z folii polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577286-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: komunalny Sp. z. o. o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nowych worków z folii polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPD/4/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa nowych worków z folii polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów. 2.1 Każdy z worków powinien: • zakończony być taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, mogą być konfekcjonowane w workach, • nadruk na worku informujący o przeznaczeniu worka (opcjonalnie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) • worki konfekcjonowane w rolkach po 10 szt. i separowane (każdy worek nawinięty na rolkę osobno) worki nie mogą posiadać perforacji służącej do odrywania. • nadruk 1-stronny i 1-kolorowy czarny, wykonany systemem potokowym 2-3 krotny( logo firmy, adres telefon i informacja o sposobie korzystania). nadruk z logo - wymiar (max: 28cm x 10cm) (opcjonalnie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) • dno worka bez szwa • worek o pojemności 120 l – ma posiadać wymiary: 105/70 cm • worek o pojemności 80 l na zielony na szkło– ma posiadać wymiary: 105/50 cm. • worek o pojemności 80 l na szary na popiół – ma posiadać wymiary: 90/60 cm. • Wytrzymałość worka na rozerwanie min. 25 kg sprawdzona poprzez wypełnienie worka ciężarem 25 kg. Worki będą poddane badaniu poprzez porównanie próbek o parametrach nominalnych (długość, szerokość, waga 1 sztuki) będących w posiadaniu firmy. Do oferty należy dołączyć po jednej próbce ( rolce) worków foliowych każdego asortymentu oraz szczegółowy opis oferowanych worków (katalog lub folder) potwierdzający, ze oferowane worki są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Wzór nadruku zostanie przesłany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18930000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 439598.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm : SIPEKO Group Sp. z o. o. sp. k Lider, SIPEKO Sp. z o. o. Partner
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Makowisko 162
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 415555.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 415555.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 415555.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych