Ogłoszenie nr 610241-N-2019 z dnia 2019-10-15 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie: BUDOWA WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓWNA NA TERENIE PUK SP. Z O. O. W CIECHANOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83 , 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (URL): www.pukciechanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
komunalny Sp. z o. o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.pukciechanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pukciechanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓWNA NA TERENIE PUK SP. Z O. O. W CIECHANOWIE
Numer referencyjny: ZRB/3/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy będący załącznikiem do SIWZ. 2. Zakres Zamówienia Zadanie związane z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów obejmuje: 2.1 Przeprowadzenie oceny ryzyka zagrożeń oraz analizy ryzyka zgodnie z normą PN-EN 62676-4 „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – część 4”. 2.2 Opracowanie projektu technicznego w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego 2.3 Opracowanie harmonogramu robót i harmonogramu wymiany akumulatorów w okresie gwarancji w poszczególnych punktach zasilania gwarantowanego do zatwierdzenia przez Zaawiającego. 2.4 Uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 2.5 Uzyskanie niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień i pozwoleń odpowiednich instytucji i podmiotów. 2.6 Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, testowanie i oddanie do użytku infrastruktury monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi EN 62676-4 „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - część 4” a) Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów winien spełniać wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego wynikające wprost z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, 730, 1403, 1579) b) Zaprojektowany i wykonany system monitoringu powinien przewidywać możliwość rozbudowy o kolejne punkty kamerowe w przyszłości. 2.7 Opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w szczególności: projektowej, budowlanej oraz dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) i opinii technicznych. 2.8 Wybudowanie światłowodowej sieci transmisji danych (w kanalizacji ziemnej). 2.9 Budowa instalacji okablowania niskoprądowego (teletechnicznego) dla systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz zasilania 230/400V. 2.10 Budowa szafek sprzętowych. 2.11 Budowa słupów kamerowych. 2.12 Wykonanie punktów kamerowych w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83. 2.13 Wykonanie przyłączy zasilających. 2.14 Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie cyfrowego systemu rejestracji wraz z zewnętrznymi kamerami IP w siedzibie Zamawiającego (wymiana obecnie eksploatowanego systemu CCTV). 2.15 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu rejestracji z odpowiednią ilością pamięci dyskowej w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej. 2.16 System rejestracji powinien zapewniać możliwość zapisu strumienia wideo definiowalną oddzielnie dla każdego kanału (rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, przepływność bitowa, okres przechowywania nagrań). 2.17 System powinien zapewniać automatyczne trwałe usuwanie nagrań po upływie zdefiniowanego czasu dla każdego kanału oddzielnie. 2.18 Wyposażenie węzłów sieciowych i punktów kamerowych w niezbędne urządzenia sieciowe i zasilające wraz z oprzyrządowaniem. 2.19 Wyposażenie Centrum Systemu i Centrum Monitoringu. 2.20 Konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z opracowanymi projektami. 2.21 Zapewnienie możliwości dostępu do podglądu w czasie rzeczywistym zewnętrznym organom kontrolnym poprzez system teleinformatyczny za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 2.22 Przeprowadzenie testów sprawdzających działanie wybudowanych punktów kamerowych. 2.23 Dostosowanie serwerowni do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 2.24 Wyposażenie serwerowni w sprzęt telekomunikacyjny i serwerowy System Nadzoru Wideo: a) Szafa dystrybucyjna b) Urządzenia sieciowe c) Serwer z oprogramowaniem d) System podtrzymania zasilania urządzeń, e) System rejestracji nagrań f) System Sygnalizacji Włamania i Napadu, g) Kamerę wandaloodporną rejestrującą zdarzenia w pomieszczeniu 2.25 Wyposażenie stanowiska operatorskiego monitoringu wizyjnego: a) Stacja operatorska b) Monitory 2.26 Rozbudowa systemu kontroli dostępu obejmującego pomieszczenia serwerowni i dyspozytorni o 1 punkt tj. magazyn (kontrola wejścia). 2.27 Demontaż i przekazanie Zamawiającemu obecnie wykorzystywanego systemu monitoringu PSZOK (kamery oraz urządzenia sieciowe i zasilające). 2.28 Przygotowanie i montaż tabliczek informacyjnych o prowadzeniu systemu kontroli zgodnie ze wzorem – załącznik nr 12 do SIWZ w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.29 Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego zakończone protokołem przeprowadzenia szkoleń. 2.30 Obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 2.31 Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.: a) zestawienie wszystkich uzgodnień i pozwoleń uzyskanych przed i w trakcie realizacji budowy; b) wszelkie protokoły sporządzone w trakcie budowy. c) świadectwa homologacji, certyfikaty jakości, atesty techniczne na wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy. d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zawierająca dokładne dane o przebiegu trasy kablowej z podaniem domiarów geodezyjnych poziomych i pionowych 2.32 Techniczny odbiór końcowy zbudowanego systemu monitoringu wizyjnego przez Inwestora. 2.33 Przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311000-0
45111200-0
45314320-0
45314300-4
45314000-1
48821000-9
32421000-0
35121700-5
72710000-0
32231000-1
35125300-1
71320000-7
35125300-2
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 700.000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), Do oferty należy dołączyć ważny na dzień składania oferty dokument (np. skan polisy) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego). b2) posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 400 000,00 złotych (słownie : czterysta tysięcy złotych), Do oferty należy dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca zobowiązany jest wykazać: c1) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania o minimalnej wartości 300.000,00 zł brutto w zakresie instalacji systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP terenu lub obiektu wraz z infrastrukturą serwerową oraz centrum monitorowania; potwierdzone dowodem/dowodami określającym czy te dostawy zostały wykonane należycie, Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. c1. – Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych robót z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa aktualnie obowiązującego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane – załącznik nr 6. c2) Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego lub równoważnymi z tym uprawnieniami wymaganymi w krajach należących do Unii Europejskiej tj.: a. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót telekomunikacyjnych posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych albo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane” lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 65 ze zm.) b. minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych c. minimum jedną osobą z uprawnieniami do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych d. minimum jedną osobą z uprawnieniami do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. c2 – Wykonawca załączy do oferty Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego lub równoważnymi z tym uprawnieniami wymaganymi w krajach należących do Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. d) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 700.000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), Do oferty należy dołączyć ważny na dzień składania oferty dokument (np. skan polisy) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego). e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie (jeśli dotyczy); 3) oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – załącznik nr 5 (jeśli dotyczy) 5) zestawienie elementów robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 6) dowód wniesienia wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł. Słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 3. Termin wnoszenia wadium: wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5. Wadium można wnosić w następujących formach: - pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, pz.275) 6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 z dopiskiem: „WADIUM- PRZETARG PN : BUDOWA WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓW NA TERENIE PUK SP. Z O. O. W CIECHANOWIE ZRB/3/2019 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż forma pieniężna: - oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty – w takim przypadku do oferty należy załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, któremu wadium zostanie zwrócone po podpisaniu stosownej umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wadium zwracane jest niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu złożenia ofert. 10. Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi w okolicznościach: a) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie, b) jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie: 1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach lepszych niż deklarowane w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego, za cenę nie wyższą niż wskazana w ofercie, 2) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy, o ile Wykonawca wykaże, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie do kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu (urządzenia, elementu), i zaoferuje w zamian przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i nie niższej funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ, 3) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH