Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510258069-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604758-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: komunalny Sp. z. o. o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPD/6/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej i wytworzenia solanki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sól drogowa z antyzbrylaczem luzem. Planowana ilość – do 700 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw. Dostawy będą następowały sukcesywnie według potrzeb do siedziby zamawiającego. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim telefonicznym zamówieniu w terminie max. 5 dni od daty jego złożenia. Zamówienie będzie potwierdzone pismem Zamawiającego przesłane faxem lub e-mailem. Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty związane z transportem na miejsce ponosi Wykonawca. Dostarczona sól drogowa musi spełniać następujące parametry: - posiadać parametry chemiczne wg normy PN-86/C-84081/02, a) skład chemiczny - chlorek sodu NaCl – min. 95% - elementy nierozpuszczone w wodzie – max.5% - antyzbrylacz K4Fe(CN)6 – min. 20 mg/kg b) postać – produkt krystaliczny, sypki c) barwa – biała, biało-szara - posiadać opinię techniczną odpowiedniej instytucji badawczej w zakresie możliwości stosowania do posypywania nawierzchni drogowych oraz wytwarzania solanki w zimowym utrzymaniu dróg oraz, że podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, oferowany produkt nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34927100-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 164500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tramad Elbląg Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 25
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 197169
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185115
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215250
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych