Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510002451-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie: Usługa transportu odpadów komunalnych z Płocochowa k. Pułtuska do RIPOK w Woli Pawłowskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 660453-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500296720-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06400   Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: komunalny sp. z o. o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa transportu odpadów komunalnych z Płocochowa k. Pułtuska do RIPOK w Woli Pawłowskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPU/4/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, usługi transportu odpadów komunalnych, których Zleceniodawca stał się posiadaczem na podstawie odrębnej umowy, zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płocochowie k. Pułtuska do miejsca ich przetwarzania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Woli Pawłowskiej w ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności w zakresie transportu odpadów. 2.2.Zleceniodawca zapewnia załadunek odpadów na terenie składowiska w Płocochowie oraz ich przyjęcie w hali sortowni na terenie RIPOK w Woli Pawłowskiej. 2.3. Odpady zostaną przekazane Zleceniodawcy na podstawie Karty Przekazania Odpadów ( KPO) w oparciu o pomiar wagowy zarówno w miejscu załadunku jak i rozładunku. 2.4. Zleceniobiorca od chwili załadunku odpadów w Płocochowie do chwili rozładunku w RIPOK w Woli Pawłowskiej przejmuje odpowiedzialność za zgodne z prawem postępowanie nimi. 2.5. Podstawowym zakresem usługi będzie przewóz z terenu składowiska w Płocochowie na halę sortowania na terenie RIPOK w Woli Pawłowskiej. Pojazd winien być dostosowany do trudnych warunków drogowych podczas poruszania się po terenie składowiska. 2.6. Zamawiający sugeruje przeprowadzenie przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej na terenie zakładu po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną przez Zlecającego, w celu zapoznania się z warunkami pracy kierowcy i pojazdu na terenie składowiska i hali sortowni. 2.7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie konieczne zezwolenia do prowadzonej przez niego działalności oraz ubezpieczenia wymagane przez obowiązujące przepisy. 2.8. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na usługę transportową telefonicznie z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia roboczego. 2.9.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie na podstawie masy przewiezionych odpadów w Mg na trasie Płocochowo- Wola Pawłowska ewidencjonowanych w wyniku ważeń pojazdów w RIPOK w Woli Pawłowskiej. 2.10. Należności za wykonanie usługi Zleceniodawca regulował będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur w terminie 14 dni lub 30 dni ( w zależności od wyboru w kryteriach oceny ofert)od daty ich otrzymania przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy. 2.11. W przypadku braku potrzeby dokonywania transportu w danym dniu, Wykonawca zostanie powiadomiony o tym telefonicznie. 2.12.Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie wykonywał własnymi środkami transportu. 2.13 W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest podstawić drugi pojazd (najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego) i poinformować o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie z podaniem jego nr rejestracyjnego. 2.14. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do transportu : • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 500 Mg na miesiąc. • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 80 Mg na miesiąc
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90512000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121800
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Uslugi Transportowe Stanisław Włodarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Morawka 5
Kod pocztowy: 06-420
Miejscowość: Gołymin Ośrodek
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149814
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149814
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149814
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych