Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540009409-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.
Ciechanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503268-N-2019
Data: 14/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06400   Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczna i zawodową integracje osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych TAK
W ogłoszeniu powinno być: NIE

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych