Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540231433-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.
Ciechanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610241-N-2019
Data: 15/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 3
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 5

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego lub równoważnymi z tym uprawnieniami wymaganymi w krajach należących do Unii Europejskiej tj.: a. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót telekomunikacyjnych posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych albo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane” lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 65 ze zm.) b. minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych c. minimum jedną osobą z uprawnieniami do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych d. minimum jedną osobą z uprawnieniami do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. c2 – Wykonawca załączy do oferty Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego lub równoważnymi z tym uprawnieniami wymaganymi w krajach należących do Unii Europejskiej tj.: Do kierowania robotami: a. minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót telekomunikacyjnych posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych c. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.). zwana dalej „ustawa Prawo budowlane" lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z20I6r„ poz. 65 ze zm.)", Do projektowania: a. minimum jedną osobą z uprawnieniami do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, b. minimum jedną osobą z uprawnieniami do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c. minimum jedną osobą z uprawnieniami do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno ­ budowlanej. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji spośród wskazanych powyżej pod warunkiem spełnienia warunków." Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. c2 – Wykonawca załączy do oferty Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-10-31 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-11-08 godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych