Ogłoszenie nr 510036997-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie: Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504354-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: komunalny Sp. z. o. o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPU/1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz korytarzy i klatek schodowych wraz z sanitariatami użytkowanymi przez Zamawiającego w budynku siedziby Spółki przy ul. Gostkowskiej 83 i budynku sortowni w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23. 2.2 Wykonawca przyjmuje do realizacji stałe kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego codziennie w dni robocze od godz. 13oo. 2.3. Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń w budynkach i pomieszczeniach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1. 2.4 Do zadań związanych ze sprzątaniem i utrzymaniem czystości w pomieszczeniach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ należeć będzie m.in.: a) codziennie w dni robocze - sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach, korytarzach, budynkach wskazanych w Załączniku nr 1 m.in. mycie podłóg, odkurzanie, usuwanie kurzu i innych nieczystości z urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach i na terenie w/w budynków, - odkurzanie wykładzin dywanowych, - sprzątanie, dezynfekcja i utrzymywanie czystości kabin prysznicowych, pisuarów, pomieszczeń WC w tym mycie muszli sedesowych, - mycie umywalek, zlewozmywaków, parapetów okiennych wewnętrznych, - mycie biurek, mebli biurowych, opróżnianie koszy, - mycie drzwi wejściowych do budynku, mycie drzwi do pomieszczeń wskazanych w Załączniku nr 1, - sprzątanie i utrzymanie czystości – mycie podłóg w korytarzach budynku, - mycie płytek ściennych i podłogowych, - mycie grzejników, - opróżnianie niszczarek oraz koszy z wyniesieniem odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, - usuwanie pajęczyn, - mycie lamperii i innych powierzchni zmywalnych ścian b) Mycie okien, parapetów zewnętrznych i żaluzji w zależności od potrzeb Zamawiającego będzie się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, 2.4. Środki czystości oraz sprzęt i urządzenia wykorzystywane przy sprzątaniu dostarcza Wykonawca na własny koszt. 2.5 Środki czystości wykorzystywane do wykonywania usług będą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczające ich stosowanie w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie przy czy w/w środki powinny posiadać delikatny i przyjemny zapach (niedrażniące). 2.6 Zamawiający dostarczy przez cały okres trwania zamówienia Wykonawcy: worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, odświeżacze powietrza. 2.7 Wykonawca będzie niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 1 dnia realizował na wniosek Zamawiającego inne czynności w zakresie sprzątania związane z realizacją niniejszej umowy mające na celu utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach i budynkach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 147400
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JAK-BUD Jakub Budziński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wola Podłężna ul. Rudzicka 40I
Kod pocztowy: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105872.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83886
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202950
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.